Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự haokhivietnam.com.quý khách hàng đã xem: At this point là gì

Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín. It was so confusing that eventually it got to lớn the point where no one knew what was going on. I said I"d tell her the bad news, but when it came lớn the point (= when I had to vì chưng it), I couldn"t. Thêm các ví dụ What"s the point of that?There"s no point in going if Maggie isn"t going khổng lồ be there. He won the world heavyweight boxing championship on points (= as a result of the points that he had won).a socket to which a wire from a piece of electrical equipment is connected in order to lớn supply it with electricity or a radio, television, or other signal: a place on a railway trachồng where the rails (= metal bars on which the trains travel) can be moved to lớn allow a train to lớn change from one traông chồng to another: The point is that on weekends and late at night there should always be someone on duty to lớn khuyến mãi with emergencies.no point (in doing sth) There is no point in discussing this further if you"ve already made up your mind.get to/reach a/the point It"s taken us years to lớn get khổng lồ the point where we"re making a reasonable profit.


Bạn đang xem: At this point là gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn haokhivietnam.com English ruby-diễn đàn.org University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


Xem thêm: Những Hình Xăm Hợp Tuổi Canh Ngọ 1990, Đem Đến Tiền Tài

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 #verifyErrors

message